AiLab@

2023年

54. Shantao Du, Gaolei Xi, Xia Chen, Xingguo Wang, Bin Ai*, Shufang Wu, Shaohua Li*, and Weimin Zhao*, Applications of electronic nose technology in the tobacco industry: a comprehensive review, 2024 Meas. Sci. Technol. 35 032002.


53. Ying Zhou,1 Canglang Yao,1 Xiangxin Lin,1 Jiyeon Oh, Jinjin Tian, Wenze Yang, Yongjie He, Yunhui Ma, Ke Yang, Bin Ai, Kuan Sun*, Zhengping Fu, Yalin Lu, Feng Li*, Changduk Yang, Shanshan Chen*, Ion Exchange Induced Efficient N-Type Thermoelectrics in Solid-State, Advanced Functional Materials, 2023, 33, 2214563
52. Chun Liu, Jinglan Zhang, Yiping Zhao, Bin Ai*: Inverse Design of Plasmonic Nanohole Arrays by Combing Spectra and Structural Color in Deep Learning, Advanced Intelligent Systems, 2023, 2300121.
51. Yu Wang, Bin Ai*, Zengyao Wang, Yuduo Guan, Ge Xiao, Gang Zhang*: Light-Trapping Perforating Microcone Arrays for Angle-Insensitive and Broadband SERSAppl. Surf. Sci. 2023, 615, 15627150. Yanjun Yang, Hao Li, Les Jones, Jackelyn Murray, James Haverstick, Hemant K. Naikare, Yung-Yi C. Mosley, Ralph A. Tripp, Bin Ai*, and Yiping Zhao*: Rapid Detection of SARS-CoV-2 RNA in Human Nasopharyngeal Specimens Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Deep Learning Algorithms, ACS Sensors, 2023, 8, 1, 297–307.